Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Praktijk Je kunt het! is opgericht door Marianne van der Meer, gevestigd te Benthuizen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 80131662

1.2 Praktijk je kunt het! richt zich op psychomotorische kindercoaching, visuele screening en de kernvisie methode.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van Praktijk Je kunt het!

  1. Overeenkomst

3.1 Het is mogelijk om een gratis intakegesprek te plannen. Dit kan telefonisch, via Goolge meet of op de praktijk. Na het intakegesprek plannen we een screening of starten we met de kernvisie methode. Ouders vullen een vragenlijst in en ondertekenen dit.  Na het invullen van het intakeformulier en ondertekening van het AVG toestemmingsformulier door beide ouders/verzorgers start het traject. 

3.2 Met het ingevulde intakeformulier / vragenlijst gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Bij niet tijdige betaling kan Praktijk Je kunt het! besluiten om de sessies stop te zetten, totdat de betaling binnen is.

4.2 Praktijk Je kunt het! heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien ouders of verzorgers de algemene voorwaarden niet tijdig nakomen.  

4.3 Beide partijen kunnen tussentijds de overeenkomst opzeggen, indien in overleg is besloten, dat dit het beste is voor het kind.

  1. Prijs

5.1 Alle tarieven staan vermeld op de website van Praktijk Je kunt het!

5.2 Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

5.3 Indien van toepassing worden reiskosten apart vermeld op de factuur.

5.4 Geleende materialen die niet worden terug gebracht zullen in rekening worden gebracht op de factuur en dienen betaald te worden. Tevens geleende materialen die kapot terug worden gebracht; in overleg mag dit ook gerepareerd of vervangen worden. 

  1. Vertrouwelijkheid

6.1 Praktijk Je kunt het! is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens/rondom de coachingsessies. Voor overleg met derden, wordt er altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

6.2 De online sessies van Praktijk Je kunt het! vinden plaats via Google Meet. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Google Meet.

  1. Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

7.2 Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, de sessie zal in dit geval niet in rekening worden gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren, zal dit wel het geval zijn.

  1. Overmacht

8.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

  1. Aansprakelijkheid

9.1 De coach is gecertificeerd Psychomotorisch kindercoach, Visueel screener en Kernvisiecoach. Zij zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Zij kan geen garanties geven met betrekking tot de (school)resultaten. Wanneer zij denkt dat het nodig is om door te verwijzen naar een andere deskundige zal zij dit doen. 

9.2 Praktijk je kunt het! heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Adiona 

  1. Toepasselijk recht

10.1 Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

  1. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

11.1 Deze algemene voorwaarden, met daarin de laatste wijzigingen, vindt u terug op www.praktijkjekunthet.nl

Praktijk Je kunt het! is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.